Veghel aan de Aa

GEMEENTE MEIERIJSTAD — VEGHEL

Het weer zichtbaar en beleefbaar maken van het water creëert een volwaardige ecologische verbindingszone en een aangenamer en gezonder verblijfsklimaat voor de toekomst.


Veghel is ontstaan aan het water van de Aa. Net zoals vele dorpen in Noord-Brabant met een oorspronkelijke kern op hogere gronden, dichtbij een doorwaadbare plek aan de beek. Deze zo kenmerkende en cultuurhistorische drager is anno 2020 op veel plekken in het centrum nauwelijks zichtbaar. De gemeente heeft daarom de ambitie om ruimtelijke kwaliteiten aan het centrum toe te voegen en de groenblauwe kwaliteiten van de Aa weer zichtbaar en beleefbaar te maken.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Op verschillende locaties in het centrum wordt vormgegeven aan het verruimen van de Aa, inclusief bijbehorend beekdal, tot een volwaardige ecologische verbindingszone. De klimaatopgave, met in het bijzonder de vergroening krijgt binnen elk van deze onderdelen expliciet aandacht.

Julianapark
Door de sloop van bebouwing is het Julianapark vergroot. Het dierenverblijf is verplaatst naar de hogere delen en onnodige verharding wordt weggehaald. Door de snoei van on- derbeplanting is er een fraai zicht op de Aa ontstaan. De recent aangelegde natuurspeeltuin levert een bijzondere bijdrage aan het gebruik van het park en het water.

De Blauwe Kei
De Blauwe Kei, het zwembad en gymzaal worden gesloopt. Er komt een nieuw zwembad, een supermarkt en een parkeerdek. Middels de com-pacte bouwwijze van het zwembad
en het parkeerdek ontstaat er meer ruimte voor de groenblauwe kwaliteiten van de Aa. Ook de entree van Veghel wordt weer krachtig verbonden met de Aa. De capaciteit van een parkeerdek zorgt ervoor dat er ruimte komt voor een groenere inrichting van de openbare ruimte.

Vlas & Graan - De Laak
Bij de vergroening en ontstening van het centrum is er ook expliciet aandacht voor historische waterlopen die in verbinding stonden met de Aa. Door de verdere verstedelijking zijn dergelijke sloten patronen verloren gegaan. Het terugbrengen van de oude waterloop De Laak, is volop in onderzoek.

Frisselstein
De locatie van het voormalige postsorteercentrum is momenteel volop in onderzoek. Ook hier wordt een scenario geschetst van sloop met nieuwbouw op een ruimere afstand van de Aa. Hierdoor komt er ruimte om een ecologische stapsteen te maken
in het centrum. Daaraan gekoppeld worden in de nabijheid diverse opstallen gesloopt, waardoor er fraaie zichtlijnen, meer ecologisch verantwoorde oevers en ommetjes - veelal historisch bepaald - langs de Aa ontstaan.

Panorama
Nederland
PARTNERS
Gemeente Meierijstad
Stichting Centrummanagement
Ondernemersvereniging
Vastgoedeigenaren