Snelweg en stad

BNA ONDERZOEK — AMSTERDAM

Een onderzoek naar snelweg en stad mondde uit in een publicatie met een breed scala aan verrassende ontwerp-oplossingen en concrete handvatten voor stakeholders.


Autobezit als achterhaald statussymbool, verdere verdichting van steden omwille de grote woningbouwopgave en een emissievrij wagenpark. Met deze toekomstbeelden als uitgangspunten zijn in 2016 een vijftal locaties langs de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verkend in de ontwerpstudie ‘Snelweg en stad – meer leefbaarheid en ruimte’. De resultaten zijn gebundeld in de publicatie ‘Snelweg x stad’.

Begin 2016 introduceerde de overheid in verschillende steden milieuzones. De sturing op schoner autoverkeer zal - ook door de technologische vooruitgang in de toekomst - tot grote veranderingen leiden. Automatische en elektrische voertuigen hebben consequenties voor het verkeer, modaliteitskeuzen, de bereikbaarheid, het ruimtegebruik, de infrastructuur en het milieu. Kunnen toekomstbeelden van deze aanstaande ontwikkelingen in combinatie met bestaande en voorgenomen plannen ons helpen om het huidige beeld van mobiliteit, infrastructuur en leefomgeving te relativeren? Wat zijn dan mogelijke kansen, ideeën en visies voor de ringwegen, de aantakking en wisselwerking met het stadsnetwerk en voor de nabij gelegen (bebouwde of onbebouwde) ruimte?

Meteen beginnen
In de ontwerpstudie onderzochten zeven Zeven multidisciplinaire teams van architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, verkeersdeskundigen, ruimtelijk economen, planologen en andere disciplines de ‘ontwerptaal’ van dergelijke opgaven. Zij keken onder begeleiding van de stakeholders naar de huidige situatie en toekomstscenario’s voor de ringwegen en het ruimtegebruik eromheen. De uitkomsten, een breed scala aan verrassende oplossingen voor de snelweg en zijn omgeving, laten niet alleen zien wat een ontwerpende blik kan doen, maar bieden ook concrete handvatten voor de stakeholders: zij kunnen morgen al beginnen om de eerste stappen te zetten.

PARTNERS
BNA Onderzoek
TU Delft
Gemeenten Rotterdam en Utrecht
Provincie Utrecht
Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Vereniging Deltametropool
Universiteit Antwerpen
Uitgeverij Public Space.