New Rural Mobility

ARTGINEERING — ROTTERDAM

Analyse met strategieontwikkeling voor duurzame, slimme en toekomsbestendige rurale mobiliteit.


Volgens Onderzoeksbureau Artgineering is er al veel onderzoek gedaan naar nieuwe stedelijke mobiliteit, maar blijft onderzoek naar innovatieve mobiliteitsconcepten voor landelijke gebieden daarbij achter. Met het onderzoek New Rural Mobility springen zij in dat gat.

Innovatieve mobiliteitsconcepten voor landelijke gebieden
In heel Europa zijn rurale gebieden als gevolg van schaalvergroting, verstedelijking en demografische veranderingen volop in beweging. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de ruimtelijke inrichting maar ook voor de mobiliteitsopgave van het platteland. Het openbaar vervoer is veelal niet rendabel te organiseren, het autogebruik neemt in populariteit toe, terwijl het onderhoud van het wegennetwerk steeds zwaarder op de begroting van lokale overheden drukt. In ‘New Rural Mobility’ ontwikkelt Artgineering, aan de hand van een analyse van stedelijke en landelijke best practices, strategieën voor een duurzame, slimme en toekomstbestendige rurale mobiliteit.

Drie casestudies
Via drie casestudies in het Nederlandse Drenthe, het Belgische Luxemburg en het Luxemburgse Diekirch analyseert Artgineering de mobiliteitsopgave per gebied samen met lokale overheden en stakeholders. Vervolgens zullen zij ruimtelijke interventies met 1 op 1 mock-ups in de praktijk testen. De onderzoeksresultaten zullen zij via een verslag en een congres met belanghebbenden delen. Betrokken overheden dragen zowel inhoudelijk als financieel bij, lokale instellingen verzorgen de communicatie en een aantal belangenorganisaties - zoals de fietsersbond en sentiers.be - zijn bij het project betrokken.