Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij

COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS — METROPOOLREGIO AMSTERDAM

Een advies aan het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma van de Metropoolregio Amsterdam 'Samen bouwen aan bereikbaarheid'.


In het advies 'Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij' houdt Rijksadviseur Daan Zandbelt een pleidooi om de woningbouwopgave niet als doel op zich te zien, maar als middel om de regio rijker, hechter en schoner te maken. Volgens hem kan dat door met bereikbaarheid en verstedelijking de keuzevrijheid en nabijheid te vergroten. ‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’ is opgesteld voor de MRA, maar minstens even relevant voor andere stedelijke regio’s in Nederland.

Samen bouwen aan Bereikbaarheid
In het programma 'Samen Bouwen aan Bereikbaarheid' (SBAB) in de Metropoolregio Amsterdam werken Rijk en regio samen aan het opstellen van een lange termijn ontwikkelpad voor mobiliteit, verstedelijking en een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat voor de hoofdstedelijke regio. De ambitie is om in het najaar van 2019 besluiten te nemen over het programmabrede ontwikkelpad (zichtjaar 2040) en de systeemkeuzes en maatregelen die daarbij horen.

Integrale ontwikkelperspectieven
Het ontwikkelpad dient consistent en bestuurlijk gedragen en veerkrachtig te zijn zodat deze kan omgaan met wijzigende omstandigheden en voortschrijdend inzicht. Tegelijkertijd dienen er heldere keuzes gemaakt te worden. Op weg naar één ontwikkelpad zijn er integrale ontwikkelperspectieven voor wonen, werk en mobiliteit uitgewerkt binnen de twee programmalijnen Netwerken, Ringen en de Stad (NRS) en Zuid-West Amsterdam-Schiphol- Hoofddorp (ZWASH).

Kwalitatieve aandachtspunten en kansrijke bouwstenen
Het College van Rijksadviseurs (CRa) is is door Ruth Clabbers (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en door Erik Jan van Kempen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkssrelaties) gevraagd om advies uit te brengen over dit programmabrede ontwikkelpad op basis van de stand van zaken (voorjaar 2019) van de onderzoeken ZWASH en NRS. Daarbij wordt gereflecteerd op de hoofdopgaven, op hoofdlijnen naar de positieve en negatieve effecten van de verschillende ontwikkelperspectieven gekeken kwalitatieve aandachtspunten geformuleerd omtrent de ontwikkeling van (nieuwe) internationale woon- en werkmilieus en kansrijke bouwstenen om het mobiliteitsnetwerk hoogwaardiger en veerkrachtiger te maken.

Bekijk hier het hele advies.