De regio van de toekomst

NVTL EN BNSP — DEN HAAG

Ontwerpers werken in multidisciplinaire teams in de regio aan urgente vraagstukken, om het nationale ruimtelijk beleid te voeden voor een duurzame toekomst van Nederland.


Het Ministerie van BZK heeft voor ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een beroep gedaan op de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en de Beroepsvereniging van de Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP). In de komende maanden gaan stedenbouwkundigen, planologen en landschapsarchitecten aan de slag om regionale gebiedsuitwerkingen voor de NOVI op te stellen, in combinatie met andere disciplines en samen met de betreffende regio’s. De regionale uitwerkingen laten zien wat op nationaal niveau beleidsmatig nodig is en wat de nationale inzet op EU-niveau moet zijn om de regio’s in hun kracht te zetten.

Een ontwerpende verkenning naar het Nederland van later
Er is veel nieuwsgierigheid naar de manier waarop de NOVI zal omgaan met de grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid of circulariteit. Met de startnota van de NOVI is hier een eerste richting aan gegeven.
Vier samenhangende opgaven zijn geformuleerd: duurzame economie, klimaatneutrale samenleving, toekomstbestendige & bereikbare woon- en werkomgeving en een waardevolle leefomgeving. Deze opgaven komen in volle omvang samen in de regio. Op regionaal niveau ligt bij uitstek de opgave om de vier NOVI-opgaven met elkaar in samenhang te brengen en te integreren. Ontwerpkracht is nodig om die samenhang en de omgevingskwaliteit centraal te stellen. Regionale uitwerkingen in krachtige beelden zijn een instrument om de dialoog over de NOVI te stimuleren en te verrijken. In januari 2019 staat de eindbijeenkomst van de Regio van de Toekomst gepland.


PARTNERS
Ministerie van BZK
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL)
Beroepsvereniging van de Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP)