Dashboard Verstedelijking

COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS — DEN HAAG

Het College van Rijksadviseurs biedt met het Dashboard Verstedelijking inzicht in hoe de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde levert en waarom het Rijk hier belang bij heeft.


De krapte op de woningmarkt is groot. Tot 2040 zal er een miljoen huizen gebouwd moeten worden, elk jaar gemiddeld 50.000. Maar waar dan? Om een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op onze woningbouwopgave, presenteerde Rijksadviseur voor de fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt het Dashboard Verstedelijking.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Het verstedelijkingsvraagstuk gaat om veel meer dan alleen de aantallen huizen en de kwestie of er binnen dan wel buiten de stad gebouwd moet worden. Het Dashboard Verstedelijking maakt zichtbaar hoe de keuzes in verstedelijking doorwerken in andere actuele maatschappelijke kwesties, zoals economische vitaliteit, duurzaam ruimtegebruik, bereikbaarheid van werk, CO2-uitstoot, versnellen van energietransitie en leefbaarheid van bestaande wijken. Het onderzoek is op regionale schaal uitgevoerd en kijkt een generatie vooruit. Daarnaast is het Dashboard een instrument dat regio's kan helpen in het maken van integrale afwegingen in hun verstedelijkingsstrategie.

Bredere criteria voor meeste meerwaarde
Het Dashboard geeft overheden en marktpartijen inzicht in de directe en indirecte effecten van verstedelijking, ook op langere termijn. De eerste ‘testrun’ van het Dashboard is gedaan voor de Metropoolregio Amsterdam, waar 250.000 woningen gepland staan, aan de hand van drie verstedelijkingsmodellen, waarbij de randen van het debat over verstedelijking zijn opgezocht en onderling worden vergeleken. In het publieke debat voeren de argumenten over kosten van binnen of buiten de stad bouwen de boventoon. Het Dashboard haalt bredere criteria en argumenten boven water voor welke verstedelijkingsvorm de meeste meerwaarde genereert.

Advies aan het Rijk
Het Dashboard is ook een oproep aan het Rijk om zich uit te spreken over de woningbouwopgave. De rijksbelangen zijn groot en de effecten van de verschillende verstedelijkingsmodellen lopen flink uiteen. Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk om het Dashboard in te zetten als instrument om afspraken te maken met regionale partijen en daarbij maatschappelijke meerwaarde randvoorwaardelijk te stellen voor rijksbetrokkenheid.

In nauwe samenwerking met Urhahn, Rebel en Jorge Gil heeft rijksadviseur Daan Zandbelt het Dashboard Verstedelijking ontwikkeld. Bekijk hier het hele rapport.

Panorama
Nederland
PARTNERS
Daan Zandbelt, Miriam Ram, Rosa Stapel, Anastasia Chranioti / College van Rijksadviseurs
Gert-Jan Fernhout, Damo Holt / Rebel
Ad de Bont, Frits Eerdman / Urhahn
Wouter Jan Verheul & Tom Daamen / TU Delft
Jorge Gil
Ministerie van BZK