naslagwerk

Bekijk hier onderzoeken, publicaties en links naar andere websites met een verzameling aan innovatieve projecten in het ruimtelijke domein.

(X)XL verdozing

Een advies om de ongebreidelde groei van distributiecentra te stoppen en verdere 'verdozing' van het landschap te voorkomen.

›› collegevanrijksadviseurs.nl

Advies Petaplan

Het CRa pleit voor ruimtelijke regie bij het verduurzamen van de energievoorziening en het formuleren van een Nationale Structuurvisie Energie om verrommeling van ons landschap te voorkomen.

›› collegevanrijksadviseurs.nl

Bron: www.caringfarmers.nl
caringfarmers.nl

Stichting Caring Farmers verbindt de aangesloten Caring Farmers met elkaar en met caring vets, consumenten, ketenpartners, wetenschappers en NGO’s om samen sneller te komen tot natuurinclusieve kringlooplandbouw en brengt de verhalen van de boeren in beeld.

›› caringfarmers.nl

Dashboard Verstedelijking

Het College van Rijksadviseurs biedt met het Dashboard Verstedelijking inzicht in hoe de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde levert en waarom het Rijk hier belang bij heeft.

›› collegevanrijksadviseurs.nl

De toekomst van Nederland

Het oproepen van verlangen naar verandering en de inzet van verbeeldingskracht zijn essentieel voor de nu nodige veranderingen.


›› thoth.nl

Het sociaal contract

Een pleidooi om breder te kijken naar welvaart en welzijn, met een verbinding, weging en zichtbare uitruil van economische, ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische belangen.

›› scp.nl

Housing and Care Cooperatives in the Netherlands, Spatial Diagrams of Cluster Living

Een onderzoek naar de typologische transformatie van ouderenhuisvesting naar decentrale zorgmodellen in de wijk.

›› issuu.com

Bron: www.innovatievematerialen.nl
innovatievematerialen.nl

Materialen worden voor veel sectoren steeds belangrijker en de eisen op het gebied van duurzaamheid en milieuprestaties steeds scherper. Op deze website is een scala aan innovatieve materialen verzameld.

›› innovatievematerialen.nl

Foto: Aad Hoogendoorn voor IABR
Lexicon Architectuur & Energie

Ontwerpend onderzoek naar nieuwe typologieën voor de energietransitie resulteerde in twee prototypische gebouwen en een lexicon met gebundelde kennis over Architectuur & Energie.
Bron: www.living-lab.nl
Living Lab Marineterrein

Het voormalige Marineterrein in hartje Amsterdam biedt onder meer plek aan een Living Lab, waar diverse oplossingen voor een duurzame leefomgeving worden getest.

›› living-lab.nl

Metro Mix

Een advies voor de ontwikkeling van gemengde hoogstedelijke milieus met meerwaarde voor Nederland.

›› collegevanrijksadviseurs.nl

Bron: Next City Solutions
Next City Solutions

Een nonprofit organisatie die sociale, ecomomische en omgevingsveranderingen in steden wil inspireren door journalistiek en events over de hele wereld.

›› nextcity.org

Objectief Nederland

Twee gebundelde fotoseries - uit 1974 en 2017 - tonen een dwarsdoorsnede van Nederland en een vergelijking tussen vier decennia.

›› objectiefnederland.nl

Oog in oog met Gaia

Bruno Latour presenteert in acht gebundelde lezingen een nieuw paradigma voor de huidige ecologische mutatie.

›› bruno-latour.fr

Project Drawdown

Project Drawdown is een veelomvattend plan om de opwarming van de aarde tegen te gaan en etaleert een scala aan klimaatoplossingen voor diverse sectoren.

›› drawdown.org

Recycle Energy Landscape

Een onderzoek naar de transitie van aardgaswinning naar hernieuwbare energiebronnen, zonder dat er ‘ontwrichte landschappen’ ontstaan.›› edepot.wur.nl

Ruimte voor de rivier

Een publicatie over de omvangrijke aanpassing van het Nederlandse deltalandschap aan de huidige klimaateisen.

›› collegevanrijksadviseurs.nl

Snelweg en stad

Een onderzoek naar snelweg en stad mondde uit in een publicatie met een breed scala aan verrassende ontwerp-oplossingen en concrete handvatten voor stakeholders.

›› bna.nl

Bron: www.stadswerk.nl
stadswerk.nl

Wat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving samen met betrokken burgers goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten een forum voor kennisdeling en uitwisseling van ervaringen.

›› stadswerk.nl

Stedelijke Vraagstukken, veerkrachtige Oplossingen

Een publicatie over de rol van ontwerpend onderzoek bij het oplossen van complexe verstedelijkingsvraagstukken.

›› futureurbanregions.org

thegreenvillage.org

Het oplossen van de uitdagingen waar de wereld nu voor staat vraagt om nieuwe connecties en radicale innovaties. Het doel van The Green Village, met een living lab op de campus van de TU Delft, is om de ontwikkeling en implementatie hiervan te versnellen.

›› thegreenvillage.org

Bron: www.tinyhousenederland.nl
tinyhousenederland.nl

Tiny House Nederland is een samenwerkingsverband van mensen die deze nieuwe woonvorm een warm hart toe dragen en onder de aandacht willen brengen bij het grote publiek. Zonder winstoogmerk, maar wel door samenwerken, leren, doen, delen en uitvinden.

›› tinyhousenederland.nl

Via Parijs

Een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland.

›› collegevanrijksadviseurs.nl