Here Comes The Sun is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens (indien van toepassing)
Telefoonnummer (indien van toepassing)
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Here Comes The Sun verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen met nieuws of de vraag om content voor de website aan te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Here Comes The Sun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Here Comes The Sun verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Here Comes The Sun en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@here-comes-the-sun.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Here Comes The Sun wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Here Comes The Sun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@here-comes-the-sun.nl

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om zicht te hebben op hoe en hoe vaak de site bezocht wordt. Conform artikel 8, onder f, van de Wbp zijn de volgende maatregelen genomen:

Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten
De laatste octet (drie getallen) van IP adressen worden gemaskeerd
Het delen van gegevens voor benchmarking e.d. is uitgezet.

Wanneer u alsnog geen prijs stelt op het gebruik van Google Analytics op deze website kan dit worden uitgeschakeld via deze link: Analytics uitschakelen

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. De gegevens worden uitsluitend voor dit doel opgeslagen en verwerkt volgens de privacy voorwaarden van Mailchimp